js如何将时间戳转换为时间格式(js时间、日期、时间戳之间的相互转换)

js批量时间戳数组转时间

这里我只转了时和分,如果还需要其他的年月日之类的,直接在后面加即可。

 var leftArr = [1523618433000, 1302693633000, 1623618433000];
 var arrs = [];
 for (var i = 0; i < leftArr.length; i++) {
  let time = new Date(leftArr[i]);
  let hours = time.getHours() + 1;
  let minutes = time.getMinutes() + 1;
  if (hours < 10) hours = "0" + hours
  if (minutes < 10) minutes = "0" + minutes
  arrs[i] = (hours + ':' + minutes)
 }
 console.log(arrs)

打印结果:

js如何将时间戳转换为时间格式(js时间、日期、时间戳之间的相互转换) 第2张

单个日期转时间戳

这只是将年月日转了时间戳,时分秒自动补0了

let times= new Date("2021-01-09").getTime()
console.log(times)
js如何将时间戳转换为时间格式(js时间、日期、时间戳之间的相互转换) 第4张

单个时间戳转时间

 let date = new Date(时间戳);
 let y = date.getFullYear();
 let MM = date.getMonth() + 1;
 MM = MM < 10 ? ('0' + MM) : MM;
 let d = date.getDate();
 d = d < 10 ? ('0' + d) : d;
 return y + '-' + MM + '-' + d;
 //时间戳转年月日
let sjday=new Date(时间戳).toLocaleDateString().split('/');
sjday[1].length==1?sjday[1]="0"+sjday[1]:sjday[1];
sjday[2].length==1?sjday[2]="0"+sjday[2]:sjday[2];
console.log(sjday.join('-'))
js如何将时间戳转换为时间格式(js时间、日期、时间戳之间的相互转换) 第6张

没了,结束了,是不是很简单呐,如有问题,欢迎留言。

原文出处:声明:信息来源于原创或转载,转载此文是出于传递更多信息之目的。视点号尊重版权,请作者持权属证明与我们联系2889649679@qq.com,我们将及时更正、删除,谢谢!

(0)
上一篇 2022年 9月 20日 上午10:09
下一篇 2022年 9月 20日 上午10:16

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注